Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

Introductie.
Dit Privacy Statement van Onzekinderenzijndetoekomst.nl is van toepassing op al onze activiteiten.

Wij respecteren de privacy van alle personen die in contact komen met ons.
Daarom zorgen wij er voor dat de persoonlijke informatie die met ons gedeeld wordt, vertrouwelijk behandeld en verwerkt wordt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.).
Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG).

Voor de uitvoering van haar missie: het behartigen van de belangen van kinderen beheert Onzekinderenzijndetoekomst.nl met zorg persoonsgegevens van diegenen die haar hierin steunt. Al onze verwerkingsactiviteiten zijn hierop gericht. Zonder deze (persoons) gegevens kunnen wij onze missie niet realiseren en onze dienstverlening niet uitvoeren.

Rechten.
Voordat verder ingaan op de gegevensverwerking, willen wij u eerst wijzen op uw rechten:

  • Het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat u het recht heeft om “vergeten” te worden. U mag uw toestemming intrekken. U kunt ons verzoeken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om uw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
  • ­Het recht op inzage. U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
  • ­Het recht op rectificatie en aanvulling. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.
  • ­Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat u kunt aangeven om minder gegevens te laten verwerken.
  • ­Het recht op dataportabiliteit. U hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
  • ­Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Of te wel: u heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • ­Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Verwerking.
Dit Privacy Statement gaat in op de verwerking van gegevens t.b.v. de volgende twee voorkomende situaties:

  • Gegevens die Onzekinderenzijndetoekomst.nl verwerkt van diegenen die een nieuwsbrief willen ontvangen,
  • Gegevens die Onzekinderenzijndetoekomst.nl verwerkt van diegenen die het Christofel-Appel een warm hart toedragen.

Voor de uitvoering van haar missie verwerkt Onzekinderenzijndetoekomst.nl persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan Onzekinderenzijndetoekomst.nl beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan Onzekinderenzijndetoekomst.nl heeft verstrekt, te weten:
a. om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving,
b. om een nieuwsbrief te kunnen verzenden,

c: om het belang van het christoffel-appel te laten blijken;

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw gegevens per e-mail, via een “online portaal”, via onze website, via onze online CRM applicatie of via een ander medium aan ons toestuurt.
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Onzekinderenzijndetoekomst.nl verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, en aanvullende gegevens die te maken hebben met een eventuele screening.
Onzekinderenzijndetoekomst.nl geeft geen informatie door aan derden voor doelen als marketing of analyses. Onzekinderenzijndetoekomst.nl kan uw gegevens wel verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. Onzekinderenzijndetoekomst.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en alleen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging.
Onzekinderenzijndetoekomst.nl spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers en de hostingprovider van Onzekinderenzijndetoekomst.nl, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Onzekinderenzijndetoekomst.nl kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid.
Aansprakelijkheid van Onzekinderenzijndetoekomst.nl voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten.

Inzagerecht.
U kunt ons op elk gewenst moment via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan wel per brief:

Onzekinderenzijndetoekomst.nl

t.a.v. Juridische Zaken,

Dingbank 10

6041 AR   Roermond (NL)

Verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Verwerkers van gegevens van Onzekinderenzijndetoekomst.nl.
Met alle partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Daarmee zorgen wij ervoor dat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt welke gegevens zij op welke manier voor ons verwerken en hoe dit beveiligd wordt.

Vragen, opmerkingen en klachten.
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop Onzekinderenzijndetoekomst.nl uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan wel per brief. (zie adres boven). Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen Privacy Statement.
Onzekinderenzijndetoekomst.nl kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar Privacy Statement is altijd via de Onzekinderenzijndetoekomst.nl internetsite te raadplegen.

Aanvaarding Privacy Statement.
Door aanvaarding van voornoemd Privacy Statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit Privacy Statement.