Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst

StiBCO - Symposium "Metacognitie en ontwikkeling" 8 april 2017 voor ouders en professionals in onderwijs en zorg

zaterdag 8 april 2017 in Bodegraven
voor ouders en professionals werkzaam in het onderwijs, de zorg
en de arbeid- en sociale zekerheidssector

Metacognitie en ontwikkeling

Omdat je niet alleen leert voor het hier-en-nu, voor de toets of het examen.

Wat is het thema van het symposium?
In de wetenschap wordt er een link gelegd tussen het succesvol functioneren van kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen in de samenleving en hun cognitieve ontwikkeling. Het begrip cognitie verwijst naar denkprocessen waardoor mensen kennis kunnen opslaan, verwerken, reproduceren en toepassen. Door deze cognities te stimuleren kunnen we de ontwikkeling van mensen op vele gebieden bevorderen en een positieve bijdrage leveren aan iemands functioneren op meerdere levensterreinen. Aangetoond is dat het beheersen van metacognitieve kennis en vaardigheden leidt tot hogere leerprestaties; niet alleen in het hier-en-nu, maar ook in toekomstige leer- en ontwikkelsituaties. Deze relatie tussen metacognitie en ontwikkeling is het centrale thema van het symposium.

Wat is metacognitie?
Metacognitie is een begrip uit de filosofie en de leerpsychologie. Het gaat over gedachten over gedachten, over iemands kennis over zijn eigen leren en over reflecteren op het eigen handelen en emoties.Het refereert aan de vaardigheid na te kunnen denken over je eigen denken. Als iemand beseft hoe hij kennis opdoet, heeft hij een handvat om te bepalen wat voor hem een efficiënte leerstrategie is. Volgens de taxonomie van Brown gaat het hierbij over kennis over: de eigen persoon, de taak en leerstrategieën.Metacognitie heeft invloed op het vermogen tot zelfregulatie. Dit is het vermogen om je eigen leerproces te regisseren, te kunnen plannen en je fouten te kunnen herstellen. Een metacognitieve activiteit is te omschrijven als het permanent controleren en overzien van hoe je die activiteit aanpakt.  lees meer/aanmelden op https://www.stibco.nl/index.php/symposium